Stadgar

STADGAR FÖR TECKENSPRÅKETS RÖST

Organisationsnummer: 802509-0716

med säte i STOCKHOLM

Bildad 2017

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1§     Bakgrund & Syfte
Teckenspråkets röst är en förening vars syfte är att arbeta med att upplysa samhället om dövas situation ur ett sociologiskt, språkligt samt kulturellt perspektiv på lokal, regional och riksnivå. Föreningen ska fungera som tankesmedja, bilda opinion, påverka och lyfta det svenska teckenspråkets ställning. Föreningen ska aktivt arbeta utifrån deafhoodperspektivet mot alla former av diskriminering. Teckenspråkets röst är en självständig förening som är partipolitiskt och religiöst obunden.

2§     Sammansättning
Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

3§     Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

4§     Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter i förening eller av en eller flera särskilt utsedda myndiga personer.

5§     Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår, som är från 1 januari till 31 december.

6§     Stadgetolkning
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

7§     Stadgeändring
Beslut om ändring av stadgan fattas av årsmöte eller extra årsmöte med minst ¾ majoritet. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

8§     Upplösning av föreningen
Beslut om organisationens upplösning ska fattas med minst ¾ majoritet på ett årsmöte eller extra årsmöte. Vid beslut om upplösning av organisationen ska eventuella kvarvarande medel användas för att betala tillbaka skulder och därefter användas för att främja ett ändamål som går i linje med 1§.

 

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

9§     Medlemskap
Föreningen är öppen för alla fysiska personer. Medlem ska följa föreningens stadgar och föreskrifter. När medlemsavgiften är erlagd är personen medlem och förs in i medlemsförteckningen. Styrelsen har rätt att utse person till hedersmedlem. Styrelsen ska godkänna alla medlemskap.

10§     Utträde
Om en medlem bryter mot stadgarna, gör något som allvarligt skadar Teckenspråkets röst eller agerar mot dess syfte kan medlemmen uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. Medlem som inte har betalt medlemsavgift senast den 31 december får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådana fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

 11§     Medlemmarnas rättigheter och skyldigheter
Medlemmen
• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
• har rätt till information om föreningens angelägenheter
• skall följa föreningens stadgar samt beslut som fattas av föreningsorgan
• har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vi upplösning av föreningen
• skall betala medlemsavgift samt eventuellt övriga avgifter som beslutas av föreningen

 

ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE

12§     Tidpunkt, kallelse
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna på följande sätt: via mejl och sidan (Teckenspråkets Röst) på Facebook. Verksamhetsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga.

13§     Förslag till motioner att behandla av årsmöte
Förslag till motioner att behandlas av årsmöte. Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Motioner tas emot senast den 28 februari. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

14§     Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt
Medlem som har betalt medlemsavgiften senast 30 dagar före mötet har rösträtt på årsmöte och extra årsmöte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

15§     Beslutsförhet
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

16§     Beslut och omröstning
Beslut fattas med handuppräckning. Vid osäkerhet kring röstningen kan en medlem eller mötesordförande begära votering (omröstning). Med undantag för de i 8§ och 9§ nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hör dessa röster förhåller sig till antalet angivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet angivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är ordförande inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

17§     Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

1.   Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt)

2.   Val av mötesordförande och mötessekreterare

3.   Val av protokolljusterare och rösträknare

4.   Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

5.   Fastställande av dagordning

6.   a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
      b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret

7.   Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret

8.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

9.   Fastställande av medlemsavgifter

10.  Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret

11.  Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner)

12.  a)  Val av ordförande
     b)  Val av styrelseledamöter
     c)  Val av revisor

13.  Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.
Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet

18§     Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst 10% del av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan begäran skall göras skriftligen och innehålla skälen för begäran. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 16§ och 17§.

 

REVISORER

19§     Revision
Revisorerna har rätt att ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorn skall inte ingå regelbundet på styrelsemöte. Revisorerna ska vara oberoende av dem som de har att granska. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

 

STYRELSEN

20§     Sammansättning
Styrelsen består av minst tre och högst fem ledamöter, varav en är ordförande. Majoritet i styrelsen ska vara döva. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör, sekreterare och övriga befattningshavare som behövs i ett konstituerande möte direkt efter årsmötet. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan  efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad får utses till befattning inom styrelsen.

21§     Styrelsens åligganden
När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall - inom ramen för dessa stadgar - svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen särskilt att:
•   tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas
•   verkställa av årsmötet fattade beslut
•   planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
•   ansvara för och förvalta föreningens medel
•   tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt 23§
•   förbereda årsmöte

22§     Kallelse, beslutsmässighet och omröstning
Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Majoritetsbeslut gäller. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstningen får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller mejlväxling. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

23§     Överlåtelse av beslutanderätten
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd. Den som fattar beslut med stöd av bemyndigande skall fortlöpande underrätta styrelsen.

 

Ovanstående stadgar har beslutats av deltagarna på årsstämma i Teckenspråkets Röst 2017-04-29:

Ordförande
Rebecca Jonsson

Sekreterare
Isabel Engwall

Kassör
Mats Jonsson